• Domov
 • Profil firmy
 • Služby
 • Katalóg
 • Kontakty
 • Prenájom priestorov
 • Bazár
 • MetaSAT.TVM

  Satelitné sledovanie vozidiel - MetaSAT.TVM


  Evidencia pohybu motorového vozidla
  MetaSAT.TVM je určený na dokonalé stráženie a sledovanie pohybu motorového vozidla.

  MetaSAT.TVM je naprogramovaný na zber dát o polohe a rýchlosti motorového vozidla. Všetky získané dáta sú prenášané do centra a hromadne spracované do výsledných analýz prevádzky motorového vozidla.

  Kompletné stráženie vozidla
  Pomocou systému MetaSAT.TVM máte vaše vozidlo plne pod kontrolou. Zariadenie kontroluje každé jedno naštartovanie vozidla a v prípade neoprávneného štartu dostane majiteľ SMS a zároveň je informovaný dispečing bezpečnostnej služby G4S. Pri štarte vozidla systém bezdrôtovo kontroluje prítomnosť čipovej karty a ak táto karta nie je v dosahu považuje štart vozidla za neoprávnený. Zároveň systém stráži nasledovné udalosti:
  - poplach z autoalarmu
  - odpojenie autobatérie
  - pohyb vozidla bez zapnutého zapaľovania
  - pokles napätia na autobatérii

  Dispečing ochrany si overí so zákazníkom, či ide o odcudzenie vozidla.
  Ak áno začne s vyhľadávaním vozidla. Po nájdení vozidla je toto dopravené späť k majiteľovi.

  V prípade dopranej nehody zariadenie automaticky hlási dispečingu ochrany informáciu o závažnosti nehody a a o polohe vozidla. Dispečing ochrany zabezpečí asistenčnú službu vrátane možného kontaktovania zložiek integrovaného záchranného systému.

  Elektronická kniha jázd
  Majiteľ motorového vozidla získava veľmi pohodlným spôsobom detailnú štatistiku o prevádzke motorového vozidla. Prehľadne spracovaná štatistika je prístupná cez rozhranie internetovej stránky a tým je prakticky možné sledovať prevádzku motorového vozidla z ktoréhokoľvek miesta na svete.

  Zobrazenie ľubovoľnej jazdy na mape
  Zobrazí jazdu na mape vrátane údajov o okamžitej rýchlosti vozidla v intervaloch 2 km. Ku každej jazde je možné zobraziť detaily. Jednotlivé zistené pozície, časy, začiatok jazdy, koniec jazdy, atď. Mierku mapy je možné prispôsobiť detailom jazdy.
  Táto služba pomáha kontrolovať dodržiavanie predpísanej trasy, odhaľuje čierne jazdy a príčiny zvýšenej spotreby PHM v dôsledku prekračovania rýchlosti.

  Prehľadná štatistika prevádzky vozidiel
  MetaSAT.TVM poskytuje údaje o celkovom počte prejazdených km, o počte nehôd, o celkovom čase jazdy a státia. Naviac poskytuje údaje v percentách: vyťaženosť vozidla v jednotlivých dňoch týždňa, využitie vozidla cez deň / v noci, kategória ciest po ktorých vozidlo jazdí – mesto / mimo mesta / diaľnica.